Om Revansa

Revansa AB har varit verksamma sedan 2009 och har formell och reell kompetens att arbeta behandlande med ovan nämnda målgrupp. I våra HVB-verksamheter finns en blandning av yrkeskompetenser, bland annat socionomer, MBT-terapeut, HAP-terapeut (haschavvänjningsprogram), beteendevetare, socialpedagoger och behandlingsassistenter.

Behandlingsarbetet sker i så hemlik miljö som möjligt och insatserna utformas efter individens specifika behov, förutsättningar och dess kontext samt våra anställdas långa erfarenhet och expertis kring målgruppens problematik. Arbetet med den unge sker utifrån en övertygelse om att det är bärande, trygga relationer som skapar förutsättningar för varaktig förändring. Vårt arbete sker utifrån en övertygelse om att det är bärande, trygga relationer som skapar förutsättningar för en varaktig förändring. Arbetssättet är miljöterapeutiskt/lösningsfokuserat och synsättet är salutogent för att skapa en känsla av sammanhang (KASAM).

För att på bästa sätt kunna tillgodose målgruppens varierande behov av vård och stöd har personalen olika utbildningsbakgrund och erfarenhet. Metoder som tillämpas i behandlingsarbetet är ART (Aggression Replacement Training), MI (motiverande samtal), MBT (mentaliseringsbaserad terapi), HAP (Haschavvänjningsprogrammet) samt förtydligande pedagogik som en väl integrerad del av vår behandlingsverksamhet. Vi har ett gott samarbete med Barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och primärvård. Revansa arbetar fortlöpande med kompetensutveckling för att utveckla våra kunskaper i behandlingsarbetet.

Revansas mål är att erbjuda vård, omsorg och behandling enligt bästa tillgängliga kunskap, och att den unge efter avslutad placering skall uppleva sig ha ett självständigt liv med daglig sysselsättning, en meningsfull fritid och ett fungerande nätverk. Att individen ska klara sin skolgång är prioriterat för att skapa en god livsstruktur. Vi visar möjligheter och strategier att hantera sin historia, livssituation och framtid.