Stödboende

Revansas Vardagsstöd
Stärker och utvecklar individens egna förmågor och resurser i det dagliga livet.

Stödet
Stödet som består av individuellt anpassat stödboende för unga i åldern 16 tom.18 år och för
vuxna med behov av vardagsstöd. Där bor man i egen fullt utrustad lägenhet belägen i två
olika hyreshus med övriga hyresgäster som grannar. Personal- och gemensamhetslokal är
belägen i samma hyresfastigheter.
Insatserna ämnar stärka och utveckla individens egna förmågor och resurser i det dagliga livet
samt skapa och/eller bibehålla ett fungerande nätverk. Det är ett flexibelt stöd som är
identitetsstärkande, ökar den praktiska förmågan och skapar ett socialt sammanhang. Det ger
även ökad självkänsla och möjliggör förändring.
Målet med de sociala och praktiska stödinsatserna är att individen ska skapa sig struktur i
vardagsrutinerna, samt att individen så långt som det är möjligt ska kunna möta och hantera
vardagliga situationer på egen hand.
Revansa äger ett bestånd med lägenheter i Skelleftehamn, reserverade för människor i behov
av vardagsstöd i olika omfattning.

 

Kontakt
Föreståndare
Mats Berglund
070-685 93 13
mats.berglund@revansa.se